Over IJsseldal Wonen

Directeur-bestuurder


Directeur-bestuurder

Het bestuur van Woningstichting IJsseldal Wonen wordt gevormd door drs. Yolanda Winkelhorst-Wensink RA. Zij vervult deze functie sinds 1 januari 2013. Daarvoor was zij directeur-bestuurder bij één van de rechtsvoorgangers, namelijk De Groene Waarden in Gorssel. Haar arbeidscontract is gesloten voor onbepaalde tijd. Er is niet op voorhand een schadeloosstelling met haar overeengekomen voor het geval de woningstichting het contract met haar zou willen ontbinden. Er is geen sprake van een benoeming voor een tijdelijke periode. Hiermee wijkt de Raad van Commissarissen af van de Governancecode principe 3.3. Er was voorafgaand aan de Governancecode al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze is niet eenzijdig om te zetten in een tijdelijke benoeming.

Nevenfuncties

In 2017 had de directeur-bestuurder de volgende nevenfuncties:

Vanuit de rol als directeur-bestuurder:

-           Lid Raad van Bestuur Woonkeus Stedendriehoek, vanaf oktober 2017 voorzitter

-           Bestuurslid vereniging van eigenaars Beekzicht

-           Lid van het Algemeen Bestuur van Aedes, tot april 2017

-           Voorzitter van de Auditcommissie Aedes, tot april 2017

-           Lid Raad van Toezicht STAK Woonservice

-           Lid Commissie Herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, vanaf oktober 2017

De vergoeding voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van Aedes wordt aan de corporatie uitbetaald. Dit geldt ook voor de vergoeding voor de Commissie Herijking tarieven ambsthandelingen gerechtsdeurwaarders. De andere nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Als privé persoon:

-           Penningmeester Kulturhus Bredevoort (tot januari 2017)

-           Bestuurslid CDA Aalten Dinxperlo

Dit betreffen onbezoldigde nevenfuncties als vrijwilliger.

Beoordeling van het functioneren

Jaarlijks beoordeelt de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen het functioneren van de directeur-bestuurder. Dit doet ze aan de hand van de realisatie van vooraf overeengekomen speerpunten in een bestuur prestatie contract. De speerpunten over 2017 waren gekoppeld aan de totstandkoming van een nieuw ondernemingsplan, de organisatie ontwikkeling van IJsseldal Wonen, de realisatie van de belangrijkste organisatie brede projecten en de doelstellingen in het activiteitenplan. Daarnaast beoordeelt de Raad de mate waarin de gevraagde competenties worden ingezet en bespreekt ze de persoonlijke ontwikkeling met de bestuurder. De Raad beoordeelt de realisatie van de doelstellingen aan de hand van rapportages. De invulling van competenties, of meer de wijze van besturen, is beoordeeld op basis van 360 graden feedback vanuit de organisatie en de belangrijkste stakeholders. De remuneratiecommissie  bereidt buiten de aanwezigheid van de bestuurder het functioneringsgesprek voor, dat door de remuneratiecommissie wordt gehouden. De Raad van Commissarissen acht de bestuurder geschikt voor haar taak.

Permanente educatie

De directeur-bestuurder volgde in 2017 de volgende opleidingen:

Omschrijving

Periode

PE punten

Congres risicomanagement

januari

6

Financiële sturing en assetmanagement

oktober

3

Training projectmatig werken

September/november

20

Subtotaal 2017

 

29

Reeds gerealiseerde PE punten

2016

123

Reeds gerealiseerde PE Punten

2015

133

Totaal

 

285

Er worden alleen punten toegekend aan opleidingen die geaccrediteerd zijn. De directeur-bestuurder dient op basis van de governancecode 108 PE-punten te halen in de periode 2015 tot en met 2017. Hieraan is in ruime mate voldaan.

Honorering

De honorering past binnen de WNT2 en de door het VTW en Aedes gedragen Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties. De bezoldiging van de directeur-bestuurder was in 2017 € 118.659  (2016: € 116.334) en als volgt samengesteld:

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2016

Bruto salaris

100.123

98.160

Belaste onkostenvergoeding

0

0

Fiscale bijtelling auto

0

0

Pensioenlasten werkgeversdeel

18.536

18.174

Totaal

118.659

116.334

 

De functie van directeur-bestuurder bij IJsseldal Wonen valt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en is ingedeeld in klasse E. De toegestane bestuur bezoldiging in 2017 varieert hierbij van € 114.000 tot € 132.000.

Er vonden in 2017 tussen de woningstichting en de directeur-bestuurder geen transacties met tegenstrijdig belang plaats (Governance Code, principe 3.8).