Over IJsseldal Wonen

Directeur-bestuurder


Directeur-bestuurder

Yolanda Winkelhorst is vanaf 1 januari 2013 benoemd als directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen. Als directeur-bestuurder is ze eindverantwoordelijk voor de prestaties en reputatie van IJsseldal Wonen. Ze handelt daarbij binnen de kaders van wet- en regelgeving, de bij IJsseldal geldende governancestructuur en de Aedescode. De arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd.

Nevenfuncties

Yolanda vervult de volgende nevenfuncties uit hoofde van haar functie:

·         Lid Raad van Bestuur Woonkeus

Daarnaast vervult ze de volgende nevenfuncties als directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen:

·         Lid Algemeen Bestuur Aedes (tot 20 april 2017)

·         Voorzitter auditcommissie Aedes (tot 20 april 2017)

·         Lid Raad van Toezicht Stak Woonservices

In haar vrije tijd is Yolanda actief als:

·         Bestuurslid CDA Aalten-Dinxperlo (vanaf oktober 2016)

·         Penningmeester Stichting Beheer Kulturhus Bredevoort (tot februari 2017)

Geen tegenstrijdige belangen

Er hebben zich in 2016 geen tegenstrijdige belangen voorgedaan.

Beoordeling functioneren

Jaarlijks beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de directeur-bestuurder. Dit doet ze aan de hand van de realisatie van vooraf overeengekomen speerpunten. De speerpunten over 2016 waren gekoppeld aan de realisatie van doelstellingen in het activiteitenplan, de gewenste organisatie ontwikkeling en het verder verbeteren van de interne beheersing. De raad beoordeelt het functioneren aan de hand van rapportages, contacten met de organisatie en contacten met de stakeholders. In 2016 is hiervoor deels gebruik gemaakt van 360 graden feedback. De raad bereidt buiten de aanwezigheid van de bestuurder het functioneringsgesprek voor dat vervolgens door de remuneratiecommissie is gehouden.

Honorering 2016

De honorering past binnen de WNT2 en de door het VTW en Aedes gedragen Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties. De bezoldiging van de directeur-bestuurder was in 2016 € 116.334  (2015: € 117.895) en als volgt samengesteld:

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2015

Bruto salaris

98.160

96.000

Gratificatie 12,5 jarig jubileum

0

1.852

Belaste onkostenvergoeding

0

0

Fiscale bijtelling auto

0

0

Pensioenlasten werkgeversdeel

18.174

20.044

Totaal

116.334

117.895

 

De functie van directeur-bestuurder bij IJsseldal Wonen valt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en is ingedeeld in klasse E. De toegestane bestuursbezoldiging in 2016 varieert hierbij van € 113.000 tot € 131.000.

Honorering 2017

Het bruto salaris wordt in 2017 verhoogd met 2 % tot € 100.123 op jaarbasis. De pensioenlasten zijn afgestemd op de geldende fiscale regels en gemaximeerd op € 100.000. De voorwaardelijke pensioenrechten worden in 2017 wederom afgebouwd met 10 % overeenkomstig de pensioenregeling voor woningcorporatie