Over IJsseldal Wonen

Governance


Verantwoording en toezicht

Organisatie

IJsseldal Wonen wil met een professionele organisatie zorgen voor betaalbaar wonen. Het bestuur zet de koers uit en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de overheid.  We leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de woonvisies van de gemeenten Lochem en Voorst. Dat leggen wij met hen vast in een samenwerkingsovereenkomst.  Wat we willen bereiken doen we in overleg en samenspraak met onze belanghouders en huurdersorganisatie en wel op een open en transparante wijze. Van de resultaten en financiële verantwoording doen wij jaarlijks verslag in het volkshuisvestings- en jaarverslag.  

Governance

De wijze waarop wij het bestuur en intern toezicht organiseren is mede gebaseerd op de Governance code woningcorporaties en de Aedes Code .  Per 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode van kracht. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden. Wat betekent dat voor woningcorporaties?

 

De Governancecode is nu gebaseerd op vijf principes:

  1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
  3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
  4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
  5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

U kunt hier de volgende Reglementen inzien:

Reglement RvC

Reglement remuneratiecommissie

Reglement auditcommissie

Reglement Bestuur

Reglement inzake sloop, renovatie en groot onderhoud

De vernieuwde code legt meer nadruk op:

  • Cultuur en gedrag. Bestuurders en toezichthouders horen een kritische, open geest te hebben. Om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren is het nodig dat bestuurders gedrag en waarden continu bespreken. Dit is een noodzakelijke aanvulling op de nieuwe wetten en regels.
  • Betrekken van huurders en gemeenten bij het beleid van de corporatie. Woningcorporaties moeten niet alleen prestatieafspraken maken met deze partijen, maar in de omgang met deze belanghebbenden een cultuuromslag maken.
  • Geschiktheid. Bestuurders en commissarissen worden voor hun aantreden onderworpen aan een geschiktheidstoets en zijn verplicht aan Permanente Educatie te doen.