Mijn situatie is veranderd

Is uw (woon)situatie veranderd? Geef wijzigingen, zoals samenwonen, onderverhuren, deelopzeggen en scheiden altijd aan ons door. Soms moeten wij toestemming geven voor de wijziging. Uw rechten en plichten kunnen veranderen. 

Samenwonen

Bent u met iemand samen gaan wonen in de woning? Dan kan uw huisgenoot een medehuurder zijn. Er gelden verschillende voorwaarden voor verschillende situaties:

Medehuurder:
U woont samen en jullie hebben beiden het hoofdverblijf op het adres. Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

Automatisch medehuurder:
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? De partner is dan automatisch medehuurder van uw woning, aanvragen is niet nodig. Er is geen handtekening op het huurcontract nodig. Geef de wijziging wel aan ons door. Stuur een kopie van trouwakte of geregistreerd partnerschap op.

Kind als medehuurder:
Onder bepaalde voorwaarden kan een kind medehuurder worden. Naast bovenstaande voorwaarden moet het kind zijn/haar hele leven bij ouder(s) inwonen en minimaal 35 jaar oud zijn.

Geef uw (woon)situatie aan ons door:

Vul het aanvraagformulier voor medehuurschap in en stuur deze naar ons door. Dat gaat als volgt:

  1. Lever het BRP-uittreksel, inclusief woonverleden van de medehuurder in
  2. Onderbouw uw aanvraag
  3. Voeg een kopie van het legitimatiebewijzen van u en de medehuurder bij

Enkel minimaal 2 jaar ingeschreven staat bij de Gemeente is niet voldoende om in aanmerking te komen voor medehuurderschap.

Het is belangrijk dat u met bewijsmateriaal kunt aantonen dat u een langdurig gemeenschappelijke huishouding voert die op de toekomst gericht is, dat wil zeggen van blijvende aard. Dit kan als u een samenlevingscontract hebt, of anders moet het op een andere manier aangetoond worden.

Bijvoorbeeld door een gezamenlijke bankrekening, verzekeringen of energiecontract die op beide namen staan. In ieder geval bewijzen waaruit blijkt dat u samen de kosten deelt. Elkaars begunstigde zijn bij het partnerpensioen, dat soort zaken.

IJsseldal Wonen beoordeelt uw aanvraag en er wordt binnen 3 weken contact met u opgenomen.

Uitzonderingen

  • Woont u wel samen, maar is diegene waar u mee samenwoont geen medehuurder? Vult u dan onderstaand formulier in. Dat geldt voor familie, vrienden en bekenden. Let op: als u samenwoont kan dat gevolgen hebben voor toeslagen en de belasting. Informeer hiernaar bij de Belastingdienst en de gemeente.
  • Medehuurderschap kan niet worden toegekend als de hoofdhuurder vervolgens op korte termijn de huur opzegt.

Onderhuur

Wilt u de woning (deels) onderverhuren? Vraag dit dan schriftelijk aan door de volgende gegevens aan ons door te geven:

  • Naam van onderhuurder
  • Aantal bewoners
  • Onderhuurprijs
  • Ingangsdatum van onderhuurovereenkomst
  • Reden van onderverhuur

Binnen 3 weken na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag nemen wij contact met u op. Vaak volgt er een gesprek. Als wij akkoord geven, doen wij dat ook altijd schriftelijk. Aan het akkoord kunnen voorwaarden verbonden zijn.

Deelopzegging

Verhuist één van de bewoners? Geef deze wijziging aan ons door. Er is verschil tussen inwonend en medehuurder:

Inwonend of medebewoner?
Verhuist de hoofdhuurder? Dan verhuizen inwoner(s) of medebewoner(s) ook. Zij hebben geen rechten op de huurwoning. Vertrekt een inwoner of medebewoner? Geef dit door aan IJsseldal Wonen. Bij kinderen die uit huis gaan hoeft u geen melding te doen.

Medehuurder of medecontractant?
Verhuist één van de huurders of contractanten en blijft de ander er wonen? Lever dan het formulier deelopzegging in. Deze moet door beide huurders worden ondertekend. De huurovereenkomst loopt door met de huurder die in de woning blijft.

Hoofd- of medehuurder overleden?
Overlijdt één van de huurders of contractanten en wil de ander in de woning blijven wonen? Lever dan het formulier Wijziging i.v.m. overlijden hoofd- of medehuurder bij ons in.

Scheiden

Gaat u scheiden en blijft u of uw partner in de woning wonen? Vul het formulier deelopzegging in en onderteken het beiden. Wij bevestigen de wijziging schriftelijk aan u allebei. Komt u er samen niet uit? Dan wacht u tot er een uitspraak van de rechter is.

 

Veelgestelde vragen

Vul de aanvraag voor medehuurderschap in.

In de meeste gevallen moet u de woning verlaten. Neem contact op met IJsseldal Wonen voor een gesprek. Wij bekijken de situatie samen.

Nee, u bent van rechtswege beide huurder van de woning en heeft dezelfde rechten en plichten. Geef de wijziging door en lever een kopie van de trouwakte in.

Dan is er sprake van huisbewaarderschap. Dit is mogelijk voor maximaal één jaar. Hiervoor heeft u toestemming van IJsseldal Wonen nodig. Vraag het huisbewaarderschap schriftelijk aan en noteer naam, geboortedatum, contactgegevens en een toelichting. Voeg kopie van het legitimatiebewijs en uittreksel van het GBA met woonverleden toe. De aanvraag wordt binnen 3 weken door ons behandeld.

Het formulier met de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier

Onze woonconsulent bekijkt iedere situatie afzonderlijk. Vult u dit formulier in en dan krijgt u van ons schriftelijk bericht. Let er wel op dat het samenwonen of inwonen gevolgen kan hebben voor toeslagen of de belasting. Neem contact op met de gemeente en de Belastingdienst om hiernaar te informeren.

Hoe kan de doorstroomregeling eruit zien in mijn situatie?

U bent alleenstaand en heeft een inkomen van € 21.000,- . U betaalt nu € 350,00 per maand aan netto huur. Het appartement waar u graag naar toe wilt verhuizen, heeft een netto huurprijs van € 550,00. Het verschil tussen de oude en nieuwe huur bedraagt € 200,00. U krijgt dan € 100,00 huurkorting (50 procent van het verschil in netto huur) en betaalt dus geen € 550,00 maar slechts € 450,00 per maand.